ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.04 : สตูล ตะรุเตา

..3 วัน 2 คืน.. เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์ หรือ วันที่ต้องการ  ไป-กลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย

เที่ยว สตูล...มหัศจรรย์ทะเลสตูล เกาะหลีเป๊ะ

วันแรก : อท.ตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ
วันที่สอง : เกาะหินซ้อน – เกาะราวี – เกาะจาบัง – เกาะหินงาม
วันที่สาม : พิพิธภัณฑ์สถานกักกันนักโทษ – แวะซื้อของฝาก หาดใหญ่

.. พัก หลีเป๊ะ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 2 คืน .. 

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ร่วมเดินทางของทางคณะและวันที่เดินทาง อ่านต่อ...